Algemene voorwaarden

Onder de holding van Security Management Group BV vallen: SMG Event Security BV en SMG Services BV.

Onder de holding van Security Management Group BV vallen: SMG Event Security BV en SMG Services BV.

1. Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de werkmaatschappijen Security Management Group BV, SMG Event Security BV en SMG Services BV, hierna te noemen SMG.

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) aanbiedingen (offertes) en overeenkomsten, waarbij een opdrachtgever aan SMG de opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden in de ruimste zin van het woord in verband met enig door of vanwege de opdrachtgever (mede-)georganiseerd evenement, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

• Middels het instemmen met deze algemene voorwaarden wordt afgezien van elke vorm van andere algemene voorwaarden die niet tot SMG behoren.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

• Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

• In geval van samengestelde prijsopgaven is SMG nimmer gehouden tot levering van een gedeelte, ook niet tegen een evenredig deel van de voor het geheel opgegeven prijs.

• De opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan totstandkoming van de overeenkomst (I) alle door SMG gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (II) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden, die voor de voorbereiding en uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn, hierin mede begrepen beveiligings- en/of bewakingsactiviteiten van enige derde in verband met het evenement, aan SMG onverwijld, volledig en correct te verschaffen, op grond waarvan SMG een aanbieding aan de opdrachtgever zal doen en – in geval van een opdracht – daaraan uitvoering zal geven.

• Een opdracht komt eerst tot stand nadat een aanbieding van SMG door de opdrachtgever onvoorwaardelijk schriftelijk is bevestigd.

3. Wijzigingen en meerwerk

• SMG behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht.

• Eventueel meerwerk zal verrekend worden op de eindfactuur.

• Indien door toedoen van de opdrachtgever de opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium en gemaakte kosten verschuldigd:

• Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %

• Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %

• Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

• Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

4. Uitvoering en overeenkomst

• De door de opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan SMG ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico van de ten uitvoer legging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door SMG zijn bevestigd.

• Wijzingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave en/of namens opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

• SMG zal haar werkzaamheden verrichten op grond van en in overeenstemming met de Wet Regelgeving voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

• SMG neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich hiermee financiële consequenties te melden aan Opdrachtgever als gevolge van tussentijdse wijzigingen van de algemene voorwaarden.

• Behoudens andersluidende afspraken in de SLA geldt dat uitvoering van de overeenkomst geschiedt conform de overeenkomst en de daaraan verbonden algemene voorwaarden.

5. Bevoegdheden van SMG

• In verband met de uniformplicht van het personeel van SMG zal uitsluitend SMG de kledij van haar personeel bepalen. SMG verklaart dat deze kleding van overheidswege is goedgekeurd.

• SMG is gerechtigd om zonder voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden.

• Specifieke bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden conform de overeenkomst zijn in de overeenkomst dan wel Service Level Agreement schriftelijk opgenomen. Deze bevoegdheden gelden in aanvulling op bovenstaande bevoegdheden en niet ter vervanging van bovenstaande bevoegdheden.

6. Tussentijdse beeïndiging

• Partijen hebben het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien;

• de wederpartij zijn ondernemingsactiviteiten staakt of wordt ontbonden dan wel geliquideerd;

• de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;

• de wederpartij na een deugdelijke ingebrekestelling inhoudende een redelijke termijn en onderbouwing, tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst, welke ingebrekestelling niet is vereist wanneer uit verklaringen of gedragingen kan worden opgemaakt dat de overeenkomst niet meer op de overeengekomen wijze zal worden nagekomen.

7. Uitvoering werkzaamheden

• De werkzaamheden zullen in basis worden uitgevoerd door werknemers van een van de volgende werkmaatschappijen: SMG Event Security, SMG Corporate Security, SMG Traffic en SMG Services. Het staat SMG vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. SMG blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

• SMG garandeert dat de werkzaamheden worden verricht in overeenstemming met de kwaliteitseisen die redelijkerwijs aan haar als particuliere beveiligingsorganisatie gesteld mogen worden.

• SMG garandeert dat zij en haar medewerkers alle wettelijke en overige regels naleven die gelden voor de beveiligingsbranche in de zin van de WPBR en de overige relevante al dan niet branche gerelateerde wet- en regelgeving.

• SMG neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.

• Ten behoeve van de specifieke uitvoering van werkzaamheden wordt door ondergetekenden een SLA opgesteld. De SLA is leidend bij de uit te voeren werkzaamheden.

8. Verplichtingen opdrachtgever

• Opdrachtgever verplicht zich om de medewerkers van SMG op een correcte wijze in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden genoemd in de desbetreffende overeenkomst uit te voeren onder de voorwaarden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overige overheidsvoorschriften. Opdrachtgever informeert de SMG indien nodig over de aanwezigheid en de exacte plaats van materialen en situaties in of bij locatie die als gevaarlijk voor de beveiligingsmedewerker moeten worden beschouwd.

• De opdrachtgever is jegens SMG verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welk betrekking hebben op enige activiteit van de opdrachtgever, onverkort na te komen.

• De opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, en de opdrachtgever zal SMG desgevraagd onverwijld inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan SMG ter beschikking stellen.

• De opdrachtgever zal SMG steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. de politie gemaakte afspraken in verband met de uit te voeren werkzaamheden.

• Indien er sprake is van een opdracht tot het uitvoeren van (beveiligings)werkzaamheden, is de opdrachtgever verplicht bezoekers en personeel van desbetreffende werklocatie te informeren over de werkzaamheden en bevoegdheden van SMG. De opdrachtgever dient de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot de werklocatie vooraf bekend maken aan de bezoekers en het personeel van de opdrachtgever.

• Opdrachtgever is verplicht de medewerkers van SMG de aanwezige werkinstructies, calamiteitenplannen, ontruimingsplannen e.d. te allen tijden ter beschikking te stellen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van SMG.

• De opdrachtgever is verplicht op externe werklocaties waar SMG werkzaamheden verricht, een (met een zgn. unieke sleutel) af te sluiten ruimte (buiten het publieksgedeelte) ten behoeve van haar personeel ter beschikking stellen, welke ruimte door SMG vooraf dient te worden goedgekeurd en voorzien zal dienen te zijn van elektra en koud en warm stromend water.

• Het is de opdrachtgever verboden om met betrekking tot de werklocatie waar SMG haar werkzaamheden verricht, aan een derde opdracht te (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van SMG, dan wel deze werkzaamheden te (doen) gedogen, behoudens voor zover bedoelde derde beschikt over een geldige ministeriële toelating tot het verrichten van beveiligingswerkzaamheden.

• Indien de opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, dan wel uit hoofde van deze voorwaarden niet of niet naar behoren nakomt, zal de opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn, en is SMG gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan SMG te voldoen.

• Het is opdrachtgever verboden om werknemers binnen 6 maanden na aanvang werkzaamheden te benaderen om direct voor opdrachtgever te werken, zonder voorafgaande toestemming van SMG.

9. Arbeidstijden

• Minimale inzet van de medewerkers van de Opdrachtnemer is 4 uur. Uitvragen die een korter tijdsbestek bedragen, worden gecorrigeerd naar 4 uur.

• Maximale arbeidsduur conform desbetreffende CAO binnen de werkmaatschappij. In bijzondere gevallen kan er afgeweken worden van de maximale arbeidsuur mits deze niet in strijd is met de geldende CAO en aan de arbeidstijdenwet voldoet. Bij overschrijding van de maximale arbeidsduur zal de SMG ten behoeve van de Opdrachtgever haar personeel op basis van ploegendienst inzetten.

10. Tariefstelling

• Indien opdrachtgever binnen 7 dagen voor aanvang van een definitief ingeroosterde dienst, haar uitvraag naar beneden bijstelt of helemaal annuleert, dan is opdrachtnemer gerechtigd om de oorspronkelijke ingeroosterde dienst in zijn totaliteit te factureren.

• Overig meerwerk zal op basis van offerte na goedkeuring van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht.

• Voor additionele uitvragen die 48 uur van te voren kenbaar worden gemaakt door Opdrachtgever geldt een ad-hoc toeslag van 10% van het verkooptarief.

• Voor additionele uitvragen die 24 uur van te voren kenbaar worden gemaakt door Opdrachtgever geldt een ad-hoc toeslag van 15% van het verkooptarief.

• Voor nationaal erkende feestdagen van 24.00 – 00.00 uur geldt een toeslagpercentage van 100%.

• Ten behoeve van operationele leidinggevende taken hanteert SMG de volgende toeslagen:

1. Subgroupleader10%

2. Groupleader20%

3. Projectleider35%

Tarieven zijn exclusief BTW.

11. Vergoeding en betaling

• Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij door SMG schriftelijk anders is aangegeven.

• De opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen voorafgaand aan de voorbereiding en uitvoering van de door de partijen overeengekomen werkzaamheden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

• Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal SMG gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen welke voor SMG kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever slechts gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.

• In alle gevallen geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen genoemde termijn voldoet, zal de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim zijn en over het verschuldigde bedrag een wettelijke rente per maand of een gedeelte van een maand aan SMG verschuldigd zijn.

• Indien de opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal SMG haar vordering ter incasso uit handen geven en zijn alle daarmee gemoeide kosten, met een minimum van 250, voor rekening van de opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur, dient Opdrachtgever binnen één week na factuurdatum contact op te nemen met SMG.

12. Geheimhouding en intellectueel eigendomsrecht

• Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard, welke zij van de andere partij heeft ontvangen.

• Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van SMG afkomstige of door SMG gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijze, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van SMG, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen , werkwijze, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens al na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan SMG voorbehouden.

• Iedere partij is gehouden tot het retour sturen dan wel vernietigingen zodat deze niet meer te herleiden zijn als zijnde gegevens van SMG.

13. Overmacht

• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SMG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SMG niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen worden daaronder begrepen.

• Overmacht schort de verplichtingen van partijen op. Indien de overmacht langer dan een maand duurt, zijn partijen gerechtigd, door enkele schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

14. Klachten

• Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen zeven dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk en kunnen gericht worden aan klachten@smg.eu. Het kenbaar maken van klachten dient te geschieden conform de klachtenprocedure van SMG die is opgenomen als bijlage aan de desbetreffende overeenkomst.

• Gebreken in de uitvoering van de opdracht, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikellid vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onverwijld na constatering, doch te allen tijde uiterlijk binnen negentig dagen na voltooiing van de opdracht in kwestie, aan SMG worden gemeld. Overschrijding van voornoemde fatale termijn van negentig dagen leidt tot verval van rechtswege van vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verband met de opdracht in kwestie uit welke hoofde ook.

• Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

• De opdrachtgever zal alle door SMG voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen o.a. door SMG in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

• Indien SMG een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen. Indien er sprake is van een eenmalige opdracht dan zal de korting direct worden verrekend.

15. Aansprakelijkheid

• Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door de opdrachtgever schriftelijk te bewijzen, is SMG niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige toerekenbare tekortkoming van SMG (c.q. haar personeel) in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door SMG van haar werkzaamheden, voor zover deze schade in verband met enige gebeurtenis de factuurwaarde in kwestie overstijgt.

• De opdrachtgever staat garant voor het veilig betreden van de werkplekken ten tijde van de diensten die door SMG worden gedraaid. Indien dit niet gerealiseerd is mag SMG de werkzaamheden (tijdelijk) staken totdat deze veilige toegang gerealiseerd is.

• Indien schade meer bedraagt dan het factuurbedrag, en voor zover deze schade aan SMG en/of haar medewerkers toe te rekenen valt, is SMG subsidiair aansprakelijk met een beperking tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van SMG wordt uitgekeerd. Opdrachtgever vrijwaart SMG van aanspraken van derden wegens (vermeend) onrechtmatig handelen of nalaten van SMG en/of haar werknemers. Een afschrift van de polis en de voorwaarden zal SMG indien gewenst aan de opdrachtgever verstrekken.

• De opdrachtgever is gehouden SMG schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen SMG instellen ter zake van ontstaan door of het geleverde.

• SMG verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

• Bij niet-tijdige en of niet-volledige levering van gegevens door de opdrachtgever aanvaardt SMG geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de opdrachtgever. Evenmin aanvaardt SMG enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van door het aanleveren door de opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan SMG zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

• SMG is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hiertoe behoort schade die indirect voorkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis.

• Opdrachtnemer draagt zorg voor de betaling van omzetbelasting, alsmede van de loonbelasting en de sociale zekerheidspremies van de medewerkers. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van elke aanspraak van de fiscus of het UWV in dit verband.

16. Toepasselijk recht en geschillen

• Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

• Op een met SMG gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

• Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de SMG ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

17. Slotbepalingen

• Voor zover een van de onderhavige voorwaarden deel uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige van toepassing, voor zover niet door SMG voor dat geval buiten toepassing verklaard.

• De opschriften van de artikelen in onderhavige algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en partijen zullen aan deze opschriften geen rechten kunnen ontlenen.

• De algemene voorwaarden zijn in beginsel ondergeschikt aan andersluidende afspraken zoals die zijn opgenomen in de overeenkomst en/of de SLA.

• SMG is niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de leverancier het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden eventuele verplichtingen van SMG opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door SMG niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

• SMG is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen aan te brengen van de algemene voorwaarden zonder partijen daarover te informeren. Partijen hebben de mogelijkheid de meest recente versie van deze voorwaarden te raadplegen via de website van SMG dan wel de Kamer van Koophandel, waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter inzage.

De opdrachtgever staat garant voor het veilig betreden van de werkplekken ten tijde van de diensten die door SMG worden gedraaid. Indien dit niet gerealiseerd is mag SMG de werkzaamheden (tijdelijk) staken totdat deze veilige toegang gerealiseerd is. 

Onze divisies

Beveiliging Security Management Group  Algemene voorwaarden Wallpaper