Privacy Statement

Dit is onze Privacy Statement.

Security Management Group BV, gevestigd aan het Van Zandvlietplein 19, 3077 AA te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.smg.eu
Tel: 010 - 4929333

1.Persoonsgegevens die wij verwerken

Security Management Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  - IP-adres 
 • - Internetbrowser en apparaat type

2.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smg.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

3.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Security Management Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor onze dienstverlening in het algemeen
 • Security Management Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij o.a. nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4.Geautomatiseerde besluitvorming

Security Management Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Security Management Group) tussen zit.

5.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Security Management Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Arbeidsgerelateerde gegevens, financiële gegevens en NAW (contactgegevens).

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wij noodzakelijk achten voor het doel van de verwerking. Persoonsgegevens van medewerkers bewaren wij maximaal tot 5 jaar na uitdiensttreding.

5.1 Arbeid-gerelateerde gegevens

 • Personalia gebruiken wij om medewerkers te identificeren die werkzaamheden uitvoeren conform de arbeidsovereenkomst en/of de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).
 • Identiteitsbewijzen gebruikt SMG alleen t.b.v. van haar wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Bewaartermijn: tot 5 jaar na uitdiensttreding.
 • Adresgegevens gebruikt SMG voor het naleven van wettelijke verplichtingen van de arbeidsovereenkomst. Alleen de afdeling personeelszaken beschikt over deze gegevens om deze wettelijke verplichting te voldoen. Voor het uitvoeren en plannen van werkzaamheden wordt alleen de postcode gebruikt om te kijken hoe ver iemand van de werklocatie verwijderd is i.v.m. kilometervergoedingen. Het daadwerkelijke adres blijft alleen zichtbaar voor de afdeling personeelszaken. Bewaartermijn: tot 5 jaar na uitdiensttreding.
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt voor het plannen en uitvoeren van werkzaamheden. Daarnaast gebruikt SMG deze gegevens voor het onderhouden van ons klant- en leveranciersbestand. Bewaartermijn: tot 5 jaar na uitdiensttreding en voor klanten en leveranciers tot beëindiging overeenkomst.

5.2 Klanten en leveranciers

 • SMG gebruikt personalia van klanten en leveranciers voor het onderhouden van ons klant- en leveranciersbestand. Dit is beperkt tot alleen de voornaam en achternaam. Indien de overeenkomst met de desbetreffende klant en/of leverancier beëindigdwordt, worden de gegevens per direct vernietigd.
 • Daarnaast gebruikt SMG deze gegevens voor het onderhouden van ons klant- en leveranciersbestand. Bewaartermijn: tot beëindiging overeenkomst

5.3 Financiële gegevens

Bankgegevens gebruikt SMG alleen voor het de debiteuren, crediteuren en salarisadministratie. Hierbij wordt alleen de NAW gegevens en het desbetreffende IBAN-nummer gebruikt.

6.Delen van persoonsgegevens met derden

Security Management Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Security Management Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Security Management Group plaatst functionele cookies, analytische cookies en social media plug-in cookies. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

- Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van de website en worden anoniem verwerkt.

- Analytische cookies
Deze cookies gebruiken we voor het analyseren van het gebruik van de website. Zo wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s het meest worden bekeken. 

8.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Security Management Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@smg.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Security Management Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

9.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Security Management Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@smg.eu.

Onze divisies

Beveiliging Security Management Group Privacy Statement Wallpaper